ACCOUNTING AND SECRETARY

Elena Verbitskaya 

Chief Accountant

+7 921 882 02 48

Olga Bychkova

Accountant

+7 812 318 30 40

Viktoriya Tishchenko

Accountant

+7 911 124 25 08

Polina Yakovleva

Office Manager

+7 812 318 30 70